• polski
  • niemiecki
  • francuski
  • angielski
  • włoski
0

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Ultradesk.pl

Sklep internetowy Ultradesk.pl jest prowadzony przez:
CYBERLEVEL SP Z O.O. (KRS: 0000606474, NIP: 6342858373, REGON: 363913682), ul. Jana Piotra Norblina 27, 40-748 Katowice, Email: kontakt@cyberlevel.pl.

SŁOWNICZEK:
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Katowicach w siedzibie firmy, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Sklep Internetowy Ultradesk.pl – prowadzony przez firmę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową Ultradesk.pl.

Firma CYBERLEVEL SP Z O.O. (KRS: 0000606474, NIP: 6342858373, REGON: 363913682), ul. Jana Piotra Norblina 27, 40-748 Katowice, Email: kontakt@cyberlevel.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego Ultradesk.pl.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Centrum Wsparcia Klienta –  biuro obsługi Klienta dostępne pod adresem Email zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego Ultradesk.pl oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://ultradesk.pl/kontakt/.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym Ultradesk.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Ultradesk.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Ultradesk.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Ultradesk.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Ultradesk.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Ultradesk.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Ultradesk.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego Ultradesk.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego Ultradesk.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Ultradesk.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 • 2. Rejestracja
 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Ultradesk.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, są nieodpłatne.3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Ultradesk.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl.
 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Ultradesk.pl
 1. Logowanie do Sklepu Internetowego Ultradesk.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego Ultradesk.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego Ultradesk.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Ultradesk.pl oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, w której zostały zamieszczone – niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
  Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Firmie nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Firmy. Klientowi z tytułu udzielenia Firmie powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Firmę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Firmy na pierwsze wezwanie Firmy.
 4. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego Ultradesk.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 5. Firma uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Ultradesk.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy Ultradesk.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Firma nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego Ultradesk.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
 7. Firma, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Firmę za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego Ultradesk.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Firma niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.
 8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego Ultradesk.pl mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
 • 4. Informacje o produktach
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Ultradesk.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Ultradesk.pl:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 • 5. Warunki realizacji zamówień
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Ultradesk.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.2. W celu złożenia zamówienia należy:
  a) zalogować się do Sklepu Internetowego Ultradesk.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
  d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
  f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  g) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”
 2. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
  a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);
  b) do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Punktu Odbioru ­ – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru
 3. Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.9. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
  b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
  c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Punktu Odbioru.
 4. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 5. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy), Firma dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy), Firma może anulować zamówienie w całości.
 6. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • 6. Modyfikacje zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 2. Klient zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru) lub zmiany danych na fakturze może dokonać jedynie do momentu nadania przez Firmę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego Ultradesk.pl w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.
 • 7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
  a) przelewem bankowym z dowolnego konta lub kraju za pomocą dowolnego systemu umożliwiającego przelewy bankowe
  b) za pomocą systemu szybkich płatności PayU
  c) za pomocą płatności ratalnych w systemie PayU
  d) za pobraniem w momencie dostawy towaru
 • 8. Czas realizacji zamówień
 1. Firma zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego Ultradesk.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej GLS pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta  nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 • 9. Warunki reklamacji
 1. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na odwrocie faktury).
 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.
 • 10. Warunki gwarancji
 1. Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Firma może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Firmy;
  b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
 • 11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
  a) kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta poprzez wiadomość elektroniczną na adres e-mail kontakt@cyberlevel.pl;
  b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego Ultradesk.pl.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
  – od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  – od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

A) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

B) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

C) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

D) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

E) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
 2. W takim przypadku Konsument  zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu (produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania), a także jej cechy i funkcjonowanie. Firma zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
  a) w Punkcie Odbioru – podczas odbioru przesyłki;
  b) po odebraniu przesyłki w Punkcie Odbioru lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu lub – w przypadku produktów odebranych w Punkcie Odbioru – zwrócić je w Punkcie Odbioru.
 4. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 • 12. Zwrot należności Klientom
 1. Firma dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;
  d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Firma dokona zwrotu pieniędzy na:
  a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
  – z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  – przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 • 13. Promocje
 1. Na stronach Sklepu Internetowego Ultradesk.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  c) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  d) zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
 • 14. Dane osobowe
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę, tj. spółkę pod firmą CYBERLEVEL SP Z O.O. (KRS: 0000606474, NIP: 6342858373, REGON: 363913682), ul. Jana Piotra Norblina 27, 40-748 Katowice, Email: kontakt@cyberlevel.pl.
 2. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta.5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Ultradesk.pl poświęconej polityce prywatności.
 • 15. Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego Ultradesk.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
 • 16. Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Ultradesk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Ultradesk.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Ultradesk.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Ultradesk.pl.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Ultradesk.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym Ultradesk.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Ultradesk.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego Ultradesk.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Ultradesk.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.